Gördüğü şiddet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kadınları yerleştirmek üzere kurulacak kadın konukevlerini düzenleyen yönetmelik değiştirildi. Yeni yönetmeliğe göre kadın konukevi çalışanları, kadını korumak gerekçesiyle temel hak ve özgürlüklerine yönelik herhangi bir sınırlandırma getiremeyecek ve kadın adına karar alamayacak. 

Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, belediyelere, il özel idarelerine ve sivil toplum kuruluşlarına ait kadın konukevlerinin açılış ve işleyişleri ile, verilen hizmetlerin niteliği ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere yenilendi.

Yeni yönetmeliğe göre, bakanlığın yanı sıra büyükşehir belediyeleriyle nüfusu yüzbini geçen belediyeler, il özel idareleri ve sivil toplum kuruluşları da konukevi açabilecek. Gerçek kişiler konukevi açamayacak. Konukevi açma izni ve izin iptali konuları bakanlık tarafından düzenlenecek.

Konukevleri nasıl düzenlenecek?

Konukevlerine verilecek destek ve hizmetlerin, insan haklarına dayalı, insan onuruna yaraşır, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve sosyal devlet ilkesine uygun olması esas alınacak. Yapılacak işlemlerde kadının beyanı esas olacak ve delil göstermek zorunda bırakılamayacak. Konukevi çalışanları, kadını korumak gerekçesiyle bu yönetmelikle belirlenen kurallar dışında kadının temel hak ve özgürlüklerine yönelik herhangi bir sınırlandırma getiremeyecek ve kadın adına karar alamayacak. Kanuni hükümler saklı kalmak kaydıyla konukevinin adresi, telefon numarası, kadınların, çocukların ve konukevi çalışanlarının kişisel bilgileri gizli tutulacak.

Konukevi, en az yirmi, en fazla kırk kişi kapasiteli olarak kurulacak. Her kadın için çocuklarıyla kalabileceği bir oda bulunacak ve bir oda, en fazla iki kadın tarafından paylaşılabilecek. Bebekli kadınlar için tek kişilik odalar bulunmasına ve odalarda kadınlar için ranza sisteminin kullanılmamasına özen gösterilecek.

Çocuklar için kreş, eğitim ve rehabilitasyon, oyun ve etkinlik odalarıyla çalışma odaları bulunacak.
Konukevi resmiyetten uzak, yuva sıcaklığı sağlayacak şekilde, kadınların ve çocukların rahat etmelerini sağlamak üzere ihtiyaçları gözetilerek döşenecek. Konukevi binalarının engelliler için erişilebilir olması sağlanacak.

Kim denetleyecek?

Konukevleri, bağlı oldukları idarelerce ve Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nca en geç 2 yılda bir denetlenecek. İl müdürlüğü, her zaman bakanlıktan denetim isteyebilecek.

Denetimlerde görülen aykırılık ve aksaklıkların yasada belirlenen sürelerde giderilmemesi, kadın veya çocuklarının ihmal ve istismarına ilişkin bir durumun tespit edilmesi halinde konukevinin açılış izni iptal edilecek. Konukevinde kalan kadınlar ve çocuklar durumlarına uygun başka bir konukevine güvenlikleri sağlanarak nakledilecek.

Konukevine kabulünü isteyen kadınlar il müdürlüğüne, şiddet önleme ve izleme merkezlerine, benzeri görevleri yapan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yönlendirici birimlerine veya kolluğa başvurabilecek.
Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan bütün kadınlar ve beraberindeki çocukları hiçbir ayrım yapılmadan konukevine kabul edilecek. Şiddetten haberdar olan üçüncü kişilerin bildirimleri ihbar olarak değerlendirilecek.

Ne kadar kalınabilir?

On iki yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlarla engelli çocuğu bulunan kadınlar ise can güvenliği riski olmamak kaydıyla talep edilmesi ve gerekli olduğuna dair sosyal inceleme raporu doğrultusunda, uygun görülmesi halinde kira ve iaşesi karşılanmak üzere bağımsız bir ev kiralanarak barındırılacak.

Konukevinde kalma süresi, kadının ilk kabul birimine kabul tarihinden itibaren 6 ay olarak belirlendi. Bu süre, kadınların güçlenme süreci değerlendirilerek gerekli hallerde uzatılacak. Uzatma süresi, sosyal çalışmacıyla çocuğu var ise çocuk gelişimcinin görüşü alınarak, değerlendirme komisyonunca belirlenecek. Kadın, kalma süresi sona erdiğinde ya da talep ettiği takdirde konukevinden ayrılabilecek.

Eğitim bütçesi ayrılacak

Kadınların, çalışma yaşamına katılımını desteklemek ve istihdam politikasına uygun olarak istekleri ve yeteneklerine göre meslek edinmelerini sağlamak için gerekli eğitim giderleri Bakanlık bütçesinden konukevine aktarılacak ödenekten karşılanacak.

Yönetmelikle, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği ile Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: Hürriyet